Сертификатна Марка

Нашите производи ќе ги препознате преку нашата заштитена сертификатна марка!

Нашите производи лесно можете да ги препознаете преку сертификатната марка- Одржливо произведен мед и други пчелни производи, регистрирана во Државниот завод за индустриска сопственост. Согласно правилата за сертификација, примената на одржливите практики и квалитетот на пчелните производи ги гарантираме преку постојано следење и контролирање на производите кои што се обележани со нашата сертификатна марка.